toppbilder_edited.jpg
brand-good-logo-web-black@2x.png
brand-good-logo-web-white@2x.png
brand-good-company-black.png

Vi hjelper deg å levere på nye krav til kvalitet, pris og bærekraft.

I takt med at kravene til ombruk og sirkularitet brer om seg, må de fleste virksomheter tilpasse seg en ny økonomisk logikk. Det stiller krav til nye analysemodeller og løsninger som leverer på pris, kvalitet og bærekraft.

Ombruk og sirkulærøkonomi er et av de heteste temaene i debatten om bærekraftig utvikling. Likevel er det få eksempler på selskaper som har gått sirkulært. De teoretiske modellene finnes, men det er stort behov for praktisk erfaring. Derfor har vi startet egne selskaper og innovasjonsprosjekter og det har gitt oss innsikten vi trenger for å hjelpe flere med å ta steget fra teori til praksis.

 

Etter over tre år med problemforståelse, løsningsutvikling, etablering av partnerskap, verdikjeder, utvikling av produkter og tjenester har vi bygget opp en praktisk orientert ombruksmetodikk og kompetanse som vi bruker aktivt når vi samarbeider med andre virksomheter.
 

nettside_bilder.002.jpeg

Ombruksanalyse og løsningsutvikling

Bærekraft og sirkulærøkonomi er vage begreper som det ofte er vanskelig å operasjonalisere. For oss som gründere er det avgjørende å gå konkret til verks, slik at vi raskt kan kartlegge en virksomhets sirkulære fotavtrykk, identifisere og prioritere utfordringer og muligheter og komme opp med løsninger innenfor ulike produktområder og bransjer.
 

Derfor har vi utviklet metodikk som gjør det enkelt å kartlegge hvordan eksisterende virksomheter, produkter og tjenester leverer på de tre viktigste kriteriene som skal til for å være konkurransedyktig i enhver økonomi; kvalitet, pris og bærekraft. 
 

Sammen med  våre samarbeidspartnere i Pure Logic har vi utviklet et unikt system som gjør at vi kan modellere de mest aktuelle løsningsscenarioene og predikere utfall. Dette legger vi til grunn for kvantifisering av risiko og oppside for de ulike løsningene vi utforsker, slik at vi alltid har et solid beslutningsgrunnlag før vi tar stilling til videre satsing og investeringer. 

Ombruksskåring av produkter

Skal et produkt fungere i en sirkulær økonomi må det være utviklet for et langt liv, produsert for ombruk og reparasjon og ha et tidløst design som det vil være etterspørsel etter lenge. 
 

Sammen med Norsk Institutt for Bærekraftsforskning (NORSUS) har vi utviklet en unik metodikk for ombruksskåring av produkter som kombinerer faktorer som teknisk kvalitet, materialvalg og levetid med emosjonelle preferanser som smak og tilpasningsdyktig design. 

Metodikken er utviklet spesielt for å hjelpe virksomheter med å få økt innsikt i hvordan en produktlinje kan optimaliseres for å forbedre sitt sirkulære fotavtrykk og øke lønnsomheten i en ombruksbasert økonomi, men den kan også brukes i design og utvikling av nye produkter og tjenester.

DSC03362.jpg
klimakost.001.jpeg

System for bærekrafts-rapportering

Stadig flere virksomheter har behov for å måle og rapportere på bærekraft. Viktigheten av å opplyse kunder, ansatte, eiere og myndigheter om hvordan man jobber med sosialt ansvar, klima og miljø vil bare øke i tiden fremover.

EUs taksonomier, som klassifiserer selskapers bærekraftige aktiviteter gjennom verdikjeden, stiller strenge krav til rapportering og dokumentasjon av bærekraft. I juni 2021 kommer EUs taksonomi for sirkulær økonomi og den blir premissgivende for hvordan bank- og finanssektoren vurderer risiko i nye prosjekter. Det blir med andre ord avgjørende for de fleste virksomheter å etablere rutiner som sikrer relevante data, metodikk og rapporteringssystemer som fungerer. 

Vår tilnærming er basert på FNs prinsipp om bærekraftig utvikling. Vi skal tilfredsstille dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine. Med det som utgangspunkt beregner vi klima- og miljøkostnadene knyttet til fremstillingen av et produkt og ser på hvor lenge det må leve før kostnadene er nedbetalt. 

Flere tjenester